ตารางระยะเวลาการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน

ครั้งที่จัดอบรม ระยะเวลาอบรม
รุ่น 3619 สิงหาคม 2560 - 29 ตุลาคม 2560
รุ่น 3718 พฤศจิกายน 2560 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
รุ่น 383 มีนาคม 2561- 13 พฤษภาคม 2561

หลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 36
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*ทุกหลักสูตรอบรมทั้งหมด 30 ชั่วโมง*
เริ่มอบรม วันที่ 19 สิงหาคม – 29 ตุลาคม 2560
หลักสูตรที่เปิดเรียน ห้องเรียนอาคารมนุษยศาสตร์ 2 ชั้น 1

หลักสูตรเวลาห้องเรียน
ภาษาจีนกลางพื้นฐานระดับ 1 เสาร์ 09.00- 12.00100
อาทิตย์ 09.00 -12.00100
ภาษาจีนกลางพื้นฐานระดับ 2เสาร์ 09.00- 12.00101
อาทิตย์ 09.00 -12.00101
ภาษาจีนกลางพื้นฐานระดับ 3เสาร์ 09.00- 12.00102
ภาษาจีนกลางพื้นฐานระดับ 4อาทิตย์ 09.00 -12.00103
ภาษาจีนกลางพื้นฐานระดับ 5เสาร์ 13.00 -16.00100
ภาษาจีนกลางพื้นฐานระดับ 6เสาร์ 13.00 -16.00-
ภาษาจีนกลางพื้นฐานระดับ 7เสาร์ 09.00- 12.00103
ภาษาจีนกลางพื้นฐานระดับ 8เสาร์ 13.00 -16.00101
ภาษาจีนกลางพื้นฐานระดับ 9เสาร์ 13.00 -16.00102
ภาษาจีนกลางระดับกลาง-สูง 5เสาร์ 13.00 -16.00103
ภาษาจีนกลางระดับกลาง-สูง 7อาทิตย์ 09.00 -12.00102

135 total views, 1 views today