การประกันคุณภาพการศึกษา

 • เริ่มเมื่อ พ.ศ.2544
 • ได้รับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
 • ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานมาตรฐานการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ.

งานประกันคุณภาพ

1. จัดทำและบริหารระบบประกันคุณภาพ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 2 ระดับ
– คณะ
– ภาควิชา และสำนักเลขานุการคณะ

2. การดำเนินงานตามวงจรประกันคุณภาพ

– คณะจัดทำคู่มือประกันคุณภาพ
– ภาควิชา / หน่วยงานจัดทำรายงานการศึกาษาตนเอง
– ตรวจและติดตามการปฏิบัติภายในหน่วยงาน
– รับการตรวจสอบคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัย

Presentation2

แผนงานประกันคุณภาพ

 • รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2555

 • แผนงานประกันคุณภาพคณะสังคมศาสตร์ 2554

 • แผนงานประกันคุณภาพคณะสังคมศาสตร์ 2553

 • แผนงานประกันคุณภาพคณะสังคมศาสตร์ 2552

 • แผนงานประกันคุณภาพคณะสังคมศาสตร์ 2551

 • แผนงานประกันคุณภาพคณะสังคมศาสตร์ 2550

 • โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์

 • แผนงานประกันคุณภาพคณะสังคมศาสตร์ 2549

 • แผนงานประกันคุณภาพคณะสังคมศาสตร์ 2548

 • แผนงานประกันคุณภาพคณะสังคมศาสตร์ 2547