การประกันคุณภาพการศึกษา

ภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสถานศึกษาการกำหนด ให้มีระบบและกลไกการควบคุมตรวจสอบกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ อย่างมีคุณภาพเพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ สาธารณชนให้เกิดความมั่นใจว่าสถานศึกษาสามารถสร้างผลผลิต ทางการศึกษาที่มีคุณภาพจึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติพ.ศ.2542

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้เริ่มดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินการจัดทำคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะสังคมศาสตร์ ตามองค์ประกอบทั้ง 9 ด้านของทบวงมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ โดยตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจหลักทั้ง 4 ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม