แนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2554-2555


แบบเตรียมหลักฐานฯ


ต้นแบบ SAR

 1. Model บทที่ 1

 2. Model บทที่ 2

 3. Model บทที่ 3

  • บทที่ 3 ส่วนที่ 1
  • บทที่ 3 ส่วนที่ 2
 4. Model บทที่ 4

  • บทที่ 4 ส่วนที่ 1
  • บทที่ 4 ส่วนที่ 2
 5. Model บทที่ 5

 6. ภาคผนวก

  • แนวการเขียน SAR

  • ภาคผนวก


แบบเก็บข้อมูลดิบ

 • Report2554

 • แบบเก็บฐานข้อมูลองค์ 2

 • แบบเก็บฐานข้อมูลองค์ 3

 • แบบเก็บฐานข้อมูลองค์ 4

 • แบบเก็บฐานข้อมูลองค์ 5

 • แบบเก็บฐานข้อมูลองค์ 6

 • แบบเก็บฐานข้อมูลองค์ 7

   


คู่มือประกันคณะ


โครงการอบรม สัมมนา

 • โครงการกำหนดอัตลักษณ์

 • โครงการแบบจัดเตรียม

 • โครงการประกวด

 • โครงการพัฒนาบุคลากร


รายงานการประชุม

 • รายงานการประชุม 2-2555

 • รายงานการประชุม 1-2555

 • รายงานการประชุม 2-2554