ปรัชญาและปณิธาน

พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้างจิตสำนึกรับใช้สังคม

วิสัยทัศน์

คณะสังคมศาสตร์เป็นสถาบันที่มุ่งความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็ง ทางวิชาการทางสังคมศาสตร์ มีคุณธรรม มีจิตสำนึกรับใช้สังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 คณบดีคณะสังคมศาสตร์ที่ปรึกษา
 รองศาสตราจารย์สิริกร กาญจนสุนทรที่ปรึกษา
1.รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาประธานกรรมการ
2.หัวหน้าสำนักงานเลขานุการกรรมการ
3.อาจารย์ชีวิน มัลลิกะมาลย์กรรมการ
4.อาจารย์ภาวิณี เพ็งเพชรกรรมการ
5.อาจารย์ ดร. กนิษฐา ชิตช่างกรรมการ
6.อาจารย์ ดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรงกรรมการ
7.อาจารย์ปาณิภา สุขสมกรรมการ
8.อาจารย์ ดร. ธีราพร ทองปัญญากรรมการ
9.นางปัญจวรรณ มณีโทนกรรมการ
10.นางสาวจุฑามาศ ปั้นลายกรรมการ
11.นางสาวมนัธญา นิลพันธุ์กรรมการ
12.นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูลกรรมการ
13.นางสาวภัทรกร ศรีวะรมย์กรรมการ
14.นางสาวมยุลดา ทาสุรินทรกรรมการกรรมการและเลขานุการ
15.นางสาวนิภาพร อินคะเณย์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16.นางสาวพิทชญา อินคะเณย์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ คณะสังคมศาสตร์

  • คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ จิตวิทยา
  • คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ นิติศาสตร์
  • คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ ประวัติศาสตร์
  • คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ ภูมิศาสตร์
  • คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ รัฐศาสตร์ฯ
  • คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ สังคมวิทยาและมานุษยศาสตร์
  • คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ
  • คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ พัฒนสังคมศาสตร์
  • คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพในหน่วยงาน 2551