การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสังคมศาสตร์ ปี 2560

pakan61-01

รายชื่อคณะกรรมการงานประกันคุณภาพฯ

 1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 2. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
 3. ผศ.ดร.รัก ชุณหกาญจน์
 4. ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
 5. อาจารย์ ดร.สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 6. อาจารย์ ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์
 7. ผศ.ดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง
 8. นางสาวจุฑามาศ ปั้นลาย
 9. นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล
 10. นางสาวมนัธญา นิลพันธุ์
 11. นางสาวภัทรกร ศรีวะรมย์
 12. นางสาวนิภาพร อินคะเณย์
 13. นางสาวพิทชญา สารภิรมย์
 14. นางสาวมยุลดา ทาสุรินทร์
 15. นายศตพล ศิริบำรุงชาติ

รายละเอียดกำหนดการประเมิน

Spread the word. Share this post!