ข้อมูลห้อง
ข้อมูลตารางเรียนประจำห้อง
ข้อมูลการขอใช้ห้อง
ค้นข้อมูลการใช้ห้องเรียน
ระเบียบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน
สำหรับเจ้าหน้าที่

แจ้งปัญหาการเปิด-ปิด ห้องเรียน ห้องประชุม โทร.2031, 2018 หน่วยอาคารและสถานที่
แจ้งปัญหาการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โทร.2031, 2018 หน่วยอาคารและสถานที่
ติดต่อจองห้องเรียน โทร.1167, 1147 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์ติดต่อ (ภายใน 1167,1147)