ข้อมูลห้อง
ข้อมูลตารางเรียนประจำห้อง
ข้อมูลการขอใช้ห้อง
ค้นข้อมูลการใช้ห้องเรียน
ระเบียบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ห้องเรียน
สำหรับเจ้าหน้าที่

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์ติดต่อ (ภายใน 1167,1147)