ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันทดสอบระดับภาคต้น 2560

การทดสอบระดับหลักสูตร Conversation และ English Skills for Business สำหรับภาคต้น 2560 ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารจฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 5 ในวันที่ 5 สิงหาคม เวลา 8.30-15.00 น. เรียนภาษาต่างประเทศคลาสเรียนเล็กๆ คุณภาพสูงงงงงง สอนโดยเจ้าของภาษา ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ศูนย์ภาษา  เริ่มเรียน วันที่ 19 สิงหาคม – 19 พฤศจิกายน 2560    

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ภาษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรศูนย์ภาษา และคณะบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาระบบงานด้านบริหารจัดการ ทั้งนี้ได้หารือร่วมเกี่ยวกับ หลักสูตรภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ หลักสูตร Conversation หลักสูตรภาษาเกาหลี ฯลฯ ณ ศูนย์ภาษา อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แม่โจ้ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 300/6 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.วรัสยาพร กีรติกรณ์ธนายศ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา ร่วมให้การต้อนรับ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน นำโดยผู้อำนวยการศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้า เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านบริหารจัดการหลักสูตรภาษาต่างๆ ของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายนามผู้ศึกษาดูงาน 1. ผศ.ดร. กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา 2. ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา 3. อ.พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ ประธานกรรมการประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ 4. คุณจูลี่จาน่า ศิริคำปา นักวิชาการศึกษา 5. คุณรัตนาภรณ์ ดวงคำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการโครงการ