Vietnamese

** ศูนย์ภาษา รับสมัครประจำภาคต้น 2560 **

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 19 สิงหาคม 2560

และเริ่มเรียนวันที่ 19 สิงหาคม – 19 พฤศจิกายน 2560 (39 ชม./1 หลักสูตร)

หลักสูตรวันเรียนเวลาราคาบุคคลทั่วไปราคานิสิต มก.และนร.สาธิตเกษตร
นอกเวลาราชการ: วันเสาร์ (วันที่ 10 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2560) วันละ 5 ชั่วโมง
ภาษาเวียดนามพื้นฐาน Iวันเสาร์09.00-12.00 น.4,500 บาท4,300 บาท
ภาษาเวียดนามพื้นฐาน IIวันเสาร์13.00-16.00 น.4,500 บาท4,300 บาท
ภาษาเวียดนามพื้นฐาน IIIวันเสาร์09.00-12.00 น.ปิดหลักสูตรปิดหลักสูตร
ภาษาเวียดนามระดับกลาง Iวันเสาร์13.00-16.00 น.ปิดหลักสูตรปิดหลักสูตร
ภาษาเวียดนามระดับกลาง IIวันเสาร์09.00-15.00 น.ปิดหลักสูตรปิดหลักสูตร
ภาษาเวียดนามระดับกลาง IIIวันเสาร์13.00-16.00 น.ปิดหลักสูตรปิดหลักสูตร

หมายเหตุ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาว์นโหลดแผ่นพับ (โบรชัวร์)

ได้ที่ เมนูดาวน์โหลด หรือโทร. 02-9428888-9