แม่โจ้ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 300/6 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.วรัสยาพร กีรติกรณ์ธนายศ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา ร่วมให้การต้อนรับ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน นำโดยผู้อำนวยการศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้า เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านบริหารจัดการหลักสูตรภาษาต่างๆ ของศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามผู้ศึกษาดูงาน
1. ผศ.ดร. กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา
2. ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา
3. อ.พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ ประธานกรรมการประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ
4. คุณจูลี่จาน่า ศิริคำปา นักวิชาการศึกษา
5. คุณรัตนาภรณ์ ดวงคำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการโครงการ